අවුරුදු ඉවරයි……

ලැබුනා අත්තිකාරම්

මැයි මාසයේ පඩියත්

විලියෙන් සිටි ලෙස

ගත්තා රෙදි පිළි

හැදුවා රස කැවිලි

ඉතිරුවා කිරි

කෑවා කිරි බත්

ගියා නෑගමි

ඉටුකලා යුතුකමි

දැන්නම් හොදටම

හෙම්බත්…………

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s