ඔබයි සඳමඩල

ඔබයි සඳමඩල
දිවි අරණට පෑ සඳසේ
නිතිසොමි කිරණ පා
එකළු කරනට මගේ ජීවිතය
සෙනෙහසේ මලෙන් පිදු
ඔබද සඳ මඩලක්ය
ඒ සදේ සිසි කිරණ මා හට විදහල
කලකී දෑ මිමිණුවේ
අපරිමිත ලෙන්ගතුව
රහස් නැත කිසි විටක
ඔබ සතුව
නිබඳ සෙවනැල්ලක් සේ
ලබාදෙන්ට ආදරේ
දුක සැප ගෙන එකට
ලෙන්ගතුව මට ඔබද
සදාකල්හිම සඳ මඩලක්ය ඔබ මට

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s