ගුරු පියාණනි,

ගුරු පියාණනි,

දහඩිය හෙලා මා පොෂණය නොකලත්
ඔබද පියකු විය මට දෙවන
ලබා දෙන්නට ශිල්ප ඉගෙනුම
කැප කලා දිවිය ඔබ අපට
ආදර ගුරු මෑණියනි
තම දරුවන් සේ සලකමින්
දුන් ඵ් අසීමිත සෙනෙහස
අමතක නොවෙයි ජීවිතය පවතින තූරු
ආදර  ගුරු පියාණනි….
මසසින් දැක අන්ධ මනසට
අඳුරු දුරුවී ඵළිය වු මනස
ආදර ගුරු පියාණනි………..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s