දැනුම විමසමු

01 .ශ්‍රි ලංකාවේ ජාතික දිනය පෙබරවාරි 04
02. ශ්‍රි ලංකාවේ විශාලත්වය වර්ග කිලෝ මීටර් 65610
03. පළමු කෘතීම චන්ද්‍රිකාව ගුවන් ගත කරන ලද්දේ 1957
04. මිනිසා මුලින්ම සඳ මත පා තබන ලද්දේ 1969 ජුලි 21
05. ශ්‍රි ලංකාවේ ජාතික පුෂ්පය නිල් මානෙල් මල
06. ශ්‍රි ලංකාවේ ජාතික පක්ෂියා වලි කුකුළා
07 .ශ්‍රි ලංකාවේ මුල්ම නව කතාව මීනා නවකතාව
08. ලොව විෂ කූශකුරුම සර්පයා කිං කෝබ්‍රා
09. රුසියාවේ ජාතික දිනය නොවැමිබර් 07
10. පෘතුගාලයේ අග නුවර ලිස්බන්

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s