මාගේ මිතුරියේ

සිතුවිලි පුදුමා කාරය
කිසිදා තේරුමි ගන්නට බෑ
ලෙන්ගතු කමි හා වෙලමින් සැමදා
අප සිටියා සොඳුරු ලෙසින්
එක මවු කුස තුල නොඉපදුණාට අප
සිටියේ එක සොයුරන් ලෙසින්
මට නැතිවුණ ඔබ මගේම වරදින්
මිතුරියේ මම නොසිතූ විලසින්
කවදා හෝ යළි භවයක හමුවී
එක්වෙමු නැවතත් මිතුරු පෙමින්
ඒ බවයෙත් සිදුවූ වරදට
සමාව දෙනවද? උතුම් හදින්

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s