වැස්ස

බරවෙයි අහස අඳුරුම බර වළාකුලකින්

නදදෙයි සියොත් කැළ නිලඹර පුරා යමින්

සුළග හමයි ගස් ඒ මේ අත යවමින්

පුංචි ළමයි සතුටින් සැම එකතු වෙමින්

දර ටික ගෙට ගනියි ගැමිලිය ඉක්මනට

කලයට වතුර පුරවයි ගොවියා හනික

ඉහවහ යයි පුංචි ළමයි සතුට

සූදානම හැමදෙන මහ වැස්සට

කඩදහි ඔරු පාවී යයි මහ වැස්සේ

නදිය දෝර ගලමින් යයි තද වැස්සේ

සැඩ පහරක්ය ඇලේ වතුර හැම තිස්සේ

ළමයින් සෙල්ලමින් පසුවෙයි ඒ අස්සේ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s