විෂම වූ ලෝකය

ජීවිතයේ යථාර්ථය
වෙනස්වීමහා වෙන් වීමයි
දෙනුවන් පියවී වෙන්වී යන දින
කවදා කෙලසින්
‍වේදයි නොදනිමි
රාගික ලොවක් තුළ
අනුරාගිකව හිදින්නට
සැහැසි මිනිසුන් අතර
සැදැහැවත් මිනිසුන් වන්නට
අඳුර නසන නිසයුරු මෙන්
තුන් ලෝකෙම ආලෝකවත් කරන්නට
හැකි‍වේද මේ මමා හට..?
විෂම වූ ලෝකයක් තුළ…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s