කඩ මණ්ඩිය ළඟ

රෑ දවල් නොතකා

සතයක් හෝ අතට එනතෙක්

වඩාවට පත්ව හමිබත්ව

කවුරුන් හෝ යන තෙක්

බලා සිට පාරේ

අනේ මහත්තයෝ කියා

දුක් ගැනවිල්ල ගැන

නොතකන අයටත් පිං දී

ජීවිතය කඳුළින් පිරී ගිය

මහ මෙරක් වැනිය

කඩ මණ්ඩිය ළඟ

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to කඩ මණ්ඩිය ළඟ

  1. madhushikakaushalya says:

    ayeshika nangi oyage blog eka lassanai.mama oyata suba pathanawa.I WISH TOU ALL THE BEST.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s