නොබියව ඉදිරියට යන්න

තරු පිරිවර දොඩමලු වන

සීතල වූ රැයක

අවිහින්සක මල් කැකුලක්

නෙත් හැරියා හනික

මද පවනක සුව විදින්න

ආසාවිය ඇයට

එනමුත් නපුරට හිටියේ

චංචල වූ සීතල…

සිය කාලය ගෙවී ගියා

මොහොතින්

ආසාවේ දොරගුළුවන්

සැගව ගියා දුරට

සිතේ බියෙන් ජය ගන්න

අපහසු වූ ඇයට

අවසානයේ උරුම වුණේ

බොලඳ වූ සිතුවිලිය…

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to නොබියව ඉදිරියට යන්න

  1. Madawa says:

    It is very happy to see, now the knowledge of IT has been moved to outside Colombo. This is really a good sign. Good work, keep it up.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s