යුරී ගගාරින් මහතා

ලෝකයේ ප්‍රථම අජටාකාශ ගාමියා වීමේ ‍ගෞරවය හිමි වන්නේ රුසියානු ජාතික ගුවන් නියමුවකු වූ යුරී ගගාරින්ටය.1961 අප්‍රේල් 12 වැනි දින වොස්ටොක් අජටාකාශ යානයෙන් අජටාකාශයට ගිය ගගාරින් පැය එකයි විනාඩි 30 කාලයක් එහි රුදී සිටියේය. ඒ ලෝක ඉතිහාසයේ පළමු වරටය. ගගාරින් 1968 දී ගුවන් අනතුරකින් මිය ගියේය.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s