වෙච්ච දෙයක්…

2010 ජනවාරි 19 දින අපට හරි දුක දිනයක් වුණා.එයට හේතුව වුනේ අපේ ලැබී එකේ කරන්ට් එක කැපුවා. අපට කරගන්න දෙයක් නැති වුණා. අපි අසරණ වුණා.අපි කරන්ට් බිල ගෙවා ගැනීම සදහා මුදල් සොයා ගැනීමට අපි අපේ පාසලේ තොරතුරු තාක්ෂණ සන්සදය සමග සාකච්ඡා කරලා ව්‍යාපෘතියක් කරන්න යෝජනා කලා.
අපේ පාසලේ තොරතුරු තාක්ෂණ සන්සදයේ ළමයි ගොඩක් මහන්සි වීලා ඒව්‍යාපෘතිය  දියත් කරා.වගේම අපි කරන හැම වැඩකටම උපදෙස් දෙමි න් අරුණ සර් හිටියා. අපේ තොරතුරු තාක්ෂණ සන්සදයේ අක්කලා අයියලා  නංගිලා මල්ලිලා ගොඩක් ‍මේ වැඩේට මහන්සිලො වැඩ කරා.
කරන්ට් එක නැතුව අපි සති දෙකකුත් දින දෙකක් දුකින් කාලය ගත කලා.2010 පෙබරවාරි 03 දින හවස අපිට ගොඩක් සතුටුයි.ඒ වෙලාවේ මට දැනුනු සතුට කොතරමි ද කියනවා නමි ඒ සතුට ප්‍රකාශ කරන්න මට වචන නැහැ.
අපිට ගොඩක් අය උදවු කරා. ඒ අයට ගොඩක් ස්තූතියි. අපි දැන් ඉන්නේ ගොඩක් සතුටින්.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s