සමුගත් ගුරු පියාණනි,

සිත්මල් කැකුළුලට

කදුලක් දීලා

ඔබ රුව අපගේ

මතකයේ තබලා

සිප් නැණ අපගේ

ඔප් නංවාලා

සමුගෙන ගියා ඔබ

අපගෙන් වෙන්වෙලා

මග බැලුවත් ඔබ

පැමිණෙයි සිතලා

සුපුරුදු පරිදිම උදෑසන

නැත ඔබ ආවේ

යලි අප හමුවට

හිත හැඩුවා සිත රිදවලා

ඔබ කල සේවය

පියකුගේ විලසින්

අමතක නො‍වේය

කිසි දිනක

වෙන්වූ දිනයේ දී

ඔබ නෙත කදුළැලි

සිහි වෙන්නේ සිත පාරමින්…

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to සමුගත් ගුරු පියාණනි,

  1. nisansalamaduwanthi says:

    ඔයාගෙමද මෙි අදහස් ගොඩක් හොදයි

    මම සුබ පතනවා

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s