ළමාවිය

මාස දින නොහදුනයි

කුසගින්නේ දැවී දැවී

බඩගින්න ඔහු දනී

නොමැත විය සෙනහසක්

නොමැද දැබ දයාවක්

නියම වී ඇත සෑම දිනකම

බැණුමි ඇහුමි මදි නොවී

සින්න වී නමුත්

දිවියම විදියට

සිගමන් යදියි ඔහු

අයදිමි ළමාවිය

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to ළමාවිය

  1. ireshikamadhuwanthi says:

    Good Artical akke.Read more

  2. ලස්සනයි..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s