මවු භාෂාවට මොකද වුනේ….

අපි ගොඩක් අයගේ මවු භාෂාව සිංහල. අපි ඒ භාෂාව නිවැරදිව භාව්තා කරනවාද? ලොකු ප්‍රශ්නයක්. අතීත අපේ වීරවරු ලංකාවට නිදහස ගන්න ජීව්ත පවා බිල්ලට දුන්නා. එයින් ඔවුහු ජය ලබා ගත්තා. මම කියන්නේ අපේ වීරවරු වගේ සටන් කරලා ජීව්ත බිල්ලට දෙන්න කියලා නෙමෙයි. අපි පාසල් යන ලමයිනේ. අපේ යුතුකමක් තියේනවා අපේ මවු භාෂාව රුකගන්න. මේ භාෂාව දැන් අළුත් භාෂාවකට නිර්මාණය වෙලා. ඒ මොකක්ද දන්නවාද? සිංහලයි ඉංග්‍රීසියි එකතු වෙලා නිර්මාණය වෙලා තියෙන මිශ්‍රි භාෂාවක්. අපි කතා කරන වචන වලින් 10 න් 5 ක්ම ඉංග්‍රීසියි වචන.ඒ විතරක්නමි කමක් නැහැ. සිංහලයි ඉංග්‍රීසි වචන වලින් භාගේ භාගේ එකතුවෙලා අලුත් සුන්දර වචන බිහිවෙලා. බලන්න අද පුවත් පතක් අරගෙන සිංහල වචන කොච්චර වැරදිද කියලා. මොකද මේ අපේ මවු බසට වෙලා තියෙන්නේ. කවුද වගකිය යුත්තේ. අපිම නේද? අපි පාසල් යන ළමයි විදියට, කිනමි හෝ අයුරින් අපේ මවු භාෂාව දූෂනය වීමට නොදි රුකගන්න ඕන.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s