යහළුවෝ

යහළුවෝ කියන්නේ පුදුම කට්ටියක්. සමහර යාළුවෝ මොන ප්‍රශ්නය ආවත් තමන්ගේ මිතුරිය ලගින්ම ඉන්නවා. කරන්න පුළුවන් හැම උදවුවක්ම කරනවා. ඒත් සමහර යාළුවෝ එකට කාලා බීලා ඉන්නවා. ඒත් තමාගේ යාළුවාට කරදරයක් වුණාම මග අරිනවා. තමාගේ යාළුවන්ට විරුද්ධව අනිත් අය සමග විවිධ දේ කියනවා. මේක සොබාවයනේ. ලෝකයේ හැම දේකම ‍කොටස් දෙකක් තියෙනවානේ. අනිත් එක තමයි තමාගේ මිතුරිය තමාට වැඩිය ඉදිරියට යනවාට කැමති නැහැ. අනේමන්දා ඒ මොකද කියලා. හැම නිතරම බලන්නේ තමාට වැඩිය මිතුරිය පහත් කරන්න. ඒත් සමහර යාළුවෝ එහෙම නැහැ. තමාගේ මිතුරියන්ට ඉදිරියට යන්න උදවු දෙනවා. තමාගේ මිතුරිය කරන නරක වැඩ වලින් මුදවා ගන්න උත්සහ කරනවා. මෙහෙම දෙපට කාට්ටු වැඩ කරන යාළුවන් හිටියට වැඩිය හොදයි යාළුවෝ නැතුව ජීවත් වෙන ඒක. නියම යාළුවෙක් නමි යාළුවාගේ දුකේදීත් සතුටදීත් එක විදියට ඉන්න ඕන කියලයි මම හිතන්නේ.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s