මහ ගංවතුරට වසර හතයි….

මතකද 2003 මැයි 17 ගලපු මහ ගංවතුර ඒකෙන් ලංකාවේ කොච්චර ප්‍රදේශ ගංවතුරෙන් යට වුණාද? මිනිස්සුන්ට කන්න බොන්න නැතු වුණා. අදින්න ඇදුම් නැති වුණා. ඒ විතරක් නෙමෙයි වසර ගනනාවක් දුක්විදලා හදාගත්ත ගෙවලුත් කඩා ගෙන ගියා. මේ ගිං ගග කොමළිය ජීවිතත් බිලි ගත්තා. ඒ ගංවතුර ඇවිත් හරියටම වසර හතක් පමණ වෙනවා 2010 මැයි 17 දිනයට. එදත් හරියට මහ වැසි ඇද හැළුනා. මේ දවස්වල ගං වතුර. ළමයිට පාසල් එන්න විදියකුත් නැහැ. පාරවල් යට වෙලා. කොහොමත් මේ කාලය වැසි කාලයනේ. දැනුත් මහ වැසි ඇද හැලෙනවා. මිනිස්සු කොටු වෙලා ඉන්නේ. එදා ගලපු තරම් මහ ගං වතුරක් ආවේ නැහැ ඒත් ගං පිටාර ගලන එක වැඩ් දැන් ගොඩක් අයගේ රුකියාව වැලි ගොඩ දැමීමනේ. ඒකෙන් ගං කන්ඩි සොදගෙන යනවානේ. ගං වතුරෙන් නාය ගෑ මුත් වෙනවානේ. මේවායින් බාගයකට රටේ මිනිස්සුත් වග කියන්න ඕන.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s