පුංචි කතාවක් …

පුංචි කතාවක් කියන්නමි. මේ කතාවේ ලොකු අර්ථයක් තියෙනවා. කියවලා බලන්නනකෝ.
“ඔන්න එක පුංචි ගමිමානයක ද්‍රවිඩ මනුස්සයෙක් හිටියා මෙයාගේ රුකියාව සත්තු දඩයමි කරන එක මේ පුද්ගලයාගේ තුවක්කුව දවසක් කැඩුනා. මේ පුද්ගලයා මේ තුවක්කුව හදා ගන්න කමිමලකට ගියා. මේ පුද්ගලයා ද්‍රව්ඩ නිසා සිංහල කතා කරන්න බැහැ . කමිමල්කරුවාට දෙමළ කතා කරන්නත් බැහැ . මේ දෙන්නට මාර ප්‍රශ්නය ඒත් මේ ද්‍රව්ඩ මනුස්සයා දෙමළ භාෂාවෙන්ම කතා කරා. කමිමල්කරුවත් දෙමළ දන්න විදියට කියන දේ වලට ඔළුව වනවනා ශරී ශරි කිය කියා හිටියා ඒත් මේ කම්මල් කරුවට මේ ද්‍රව්ඩ මනුස්සයා කියපු කිසිම දෙයක් තේරුනේ නැහැ. මේ කමිමල්කරුවා මේ ද්‍රව්ඩ මනුස්සයත් එක්ක කතා කරන ගමන් තුවක්කුව අල්ලාගෙන හිටියේ වෙඩි වදින පැත්ත පපුවට හිටින විදියට. එක පාරටම තුවක්කුව මේ කමිමල්කරුවා අතින් පත්තු වුණා. මේ කමිමල් කරුවා වෙඩි වැදිලා මැරුණා.
ඒක තමයි කියන්නේ හැම දෙයක්ම සිහි බුද්ධියෙන් කරන්න ඕන කියලා.‍නොදන්න දේවල් කරන්නේ නැතුව ඉන්නඕන. අහලා තියෙනවාද නොදන්න දෙමළට ගිහින් වලිගය නහ ගත්තා කියලා ප්‍රස්ථා පිරුලක්. ඒක තමයි කියන්නේ හැම දෙයක් ගැනම හොදට හිතලා බලලා වැඩ කරන්න ඕන කියන ඒක තමයි මේ කතාවෙන් අපට දෙන පණිවිඩය. “

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s