කඩුල්ල ළග

ජීවිතය කඩ ඉමක්

අත ලගට ඇවිල්ලා

කෙළි කවට සැහැල්ලුව

දුර ඈතට ගිහිල්ලා

දඟකාර නිදහසට

වැට කඩුළු අහුරලා

A එකක B එකක

ජීවිතය හිර වෙලා

සිනහ මල් කැන්ද වූ

කවි සතම ගොළු වෙලා

වෙල් එළිය බෝමළුව

ඉතින් තහනම් වෙලා

පොත් ගොන්න ටියුෂන් මිට්

අලුත් මිතුරන් වෙලා

සා../පෙළ කඩ ඉමේ

ජීවිතයම නැවතිලා…

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s