හෙට දිනයේ පිපෙන කැකුළු……

සුන්දරයි ළමා ලොව

ලස්සනයි අපේ ලොව

හාවුන්ට තණ නිල්ල

ඔවුන්ගේම ලෝකයක් වැනිය

තුරු ලතාවලට මහ දෙරණ

ඔවුන්ගේම ලෝකයක් වැනිය

විහගුන්ට ගුවන් ගැබ

ඔවුන්ගේම ලෝකයක් වැනිය

නමුත් මේ මහ දෙරණ

තණ නිල්ල ගුවන් ගැබ

පුංචි අපිටනමි

අපේම ලෝකයක් වැනිය

හෙට දිනයේ මුළු ලොවම

සුවද කරන්නට

විකසිත වන්නට මග බලා සිටින

පුංච් කැකුළු වන්නේ ලමා අපියි.

නොනසා ලෝකය සුරකින්න අද එය‍

හෙට දිනයේ පුංච් අපිට

සුන්දර ලොවක නිදහස්ව  සැරිසරන්නට.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s