හිම්දිරි උදය……

උදයට දුටු විට සුබ                 පතමින්නේ
ආයුබෝවන් කියමින්            පවසන්නේ
අනුනටප්‍රිය වදනින්                අමතන්තනේ
සුවද හමන මල් වැනි             දරුවන්නේ

වරදක් වු විට සමාව                         ඉල්ලමු
කරුණාකර යැයි නිතරම                 පවසමු
කැත බොරු කේලමි තැන තැන     නොකියමු
රහසක් ඇති විට පණමෙන් සුරකිමු

යමක් කියන විට අසා                    සිට්න්නේ
අනුන් කතා මැද්දට                       නොපනින්නේ
වරදක් පෙන් වු විට                       පිලිගන්නේ
උදව් කලොත් ස්තූතියි                  කියන්නේ

මහ හඩ දීලා සිනා                           නොවන්නේ
ගී ගයමින් පාරේ නොම                   යන්නේ
වයසේ තරමට කතා                           කරන්නේ
හොද ‍හොද ලමයින් බව දැන          ගන්නේ

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s