විදුබිම…..

හිරු එළිය වික සිතව

පිබිදෙනා පුංචි මල් කැකුළුවල

සුවද හදවතට දැනෙනවා

ඒ පුංචි මල් පිබිද හෙට ලොවක්

තනන්නට සිහින මන්දිර තනනවා………….

ඒ සිහින සැබෑ කරන්නට

විදු බිමට පා තැබුවේ………..

ඒ පුංචි මල්වලට

ව්දු බිවමන් සමු ගන්න

හෝරාව ඇවිල්ලා

හිත මිතුරු සියළු දෙනා………

ගුරැ පියවරැන්ට සමු දෙන්න

දැන් ඉතින් අවසරයි

කවියකට පද මිමිණිලා…………

ඔබේ සෙවනෙන් නික්ම යන්නට

අවසරද අද අපට

යලිත් දිනක ඔබ සෙවනේ……….

කල් ගෙවන්නට පතන්නම්……

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s