මල් මල් වසන්තය…

සුවද මලින් හීන පුරාවට

දෙනතේ ඇතිවන කැල්මට

පා යුගේ අද සරනා කර

වඩින් සොද්රේ අදුර දුරු කර………

මලක් වගේ වත කමලට

දෝත නගා හද බැදුමට

සෙනහස අපගේ සරනා කර

කියන් සොදුරේ වඩිනා දවස මතු දින………..

අංජන නෙත් පහර උරා ගෙන

හසරක් පියඹා නොයනට

තුඩින් ගෙන ඔබ හද සරනා කර

තබන් සොදුරේ ආදරයේ මද මද………

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s