මොන පවටද හද බැන්දේ…

මේ නිලම්බරේ පුරා

තාරුකා ඈත විසිරිලා

කල්ප ගණන් අප හමු වෙලා

මේ භවයේ ඇත අප හමු වෙලා….

එක් වන්නට සිහින මවා

තනි වු සිත දුක් වින්දා

මා වගේම ඔබත් සිතා

මොන පවටද හද බැන්දා….

ජීවිතේ පුරා එකට යන්නට

කියු වදන් සුළගට මුසු වෙලා

අත අල්ලා‍ ගෙන හෙලු කදුළු

ඇත තවමත් අත තෙත් වෙලා….

මේ භවයේ සමු ගන්නම් අප

ලබන භවයේ හමු වෙන්නයි

ප්‍රාර්ථනා පුරා කල්පයක් ගෙවා

සිතා ඉන්නේ අප එක් වන්නයි…

 

 

 

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

One Response to මොන පවටද හද බැන්දේ…

  1. මම ඔයාට මුලින්ම සුභ පතනවා ලස්සනට Blog එක කර ගෙන යන එකට. ඔයාගේ අදහස් හරිම ලස්සනයි .හරිම නිර්මාණශීලි බවයි. මේ විදියට ලස්සනට Blog කරගෙන යන්න එතකොට ඔයාගේ Blog එක ගොඩක් අය බලාව්. මේ නිසදැස හරිම ලස්සනයි.

    I wish you all the best dear Ayeshika’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s