දැන් කාලේ මෙහෙමයි…

නැන්දම්මා නැන්දම්මා නැන්දම්මා නැන්දම්මා

එනවා ඔරවලා

මට එනවා ඔරවලා

අනේ එනවා ඔරවලා

උඹ මලත් කමක් නෑ නැන්දේ දුව මට දීලා

දුව මට දීලා

ඔයාගෙ දුව මට දීලා

නැන්දම්මා නැන්දම්මා නැන්දම්මා නැන්දම්මා ඵනවා ඔරවලා

ආයෙත් ඵනවා ඔරවලා

ඵනවා ඔරවලා

වෙන කෙල්ලෝ නැතුව නෙවෙයිනේ මං ඇදෙන්නේ

නමුත් හිත ගත්තේ නැන්දගේ දුව තමයිනේ

මට යකා ගියොත් නැන්දේ

ගෙනියනවා හොරෙන් රහසේ

මට නැන්දා එපා දුව විතරයි වටින්නේ…..

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s