බුදු ගුණ කවි….

දහම් පිලිවෙතින්                             සපුරා
නිවනෙහි මග වෙත                       හැරුණා
සසර පුරා දුක්                                කරුණා
බුදු වී ලොවටම                               දෙසුවා

බුදුන් දෙසු බණ මුළු ලොව                      පැතිරේවා
නිවනේ දොරටුව සැම හට                          ඇරේවා
සව්සතගමෙ මුළු දිවියම                          බැබලේවා
සම්බුදු සසුන තුන් කල්හිම                       රුකදේවා

සැම සිත් පහන්                                       වේවා
මෙත් මල් ලොව                                    පිපේවා
දහම් හඩ පැති                                           රේවා
සියලු සතුන්ගේ සිත්                               නිවේවා

මල් සුවදින් සිල් සුවදින්                             බැබලේවා
ධර්මය මුළු ලොවේ හැම දින                       පැතිරේවා
සැම සිත් සතන් කරුණාවෙන්                      බර වේවා
දහම්න් මළු ලොවම හෙට දින                      බැබලේවා

බුදුන් දකින්නට පිං මදි                                       වුවා
ලොවටම වටිනා ධර්මය                                දෙසුවා
හිමියන් ඹබ දෙසු බණ මම                             ඇසුවා
නිවන් දකින්නට අප සැම                               පැතුවා

හිම්යනේ බුදු හිමිය නේ
ඹබ දෙසු මග යන්න හැකි වේදේ
නිවන් මග ලොවට අහිම්දෝ
සිත් පහන් වේවෝ
ලෝව අදුරු නිවේදෝ
හිම්යනේ බුදු හිමියනේ

හිමියනේ බුදු හිමියනේ
මල් පහන් දැල්වේදෝ
සිල් සුවද පැතිරේදෝ
සැම ජීවිත ආලෝකයේදෝ
සදා දැල්වෙන පහන නිවේදෝ
හිමියනේ බුදු හිමියනේ……..

බුද්ධං සරණේ                 සරණයි
ධම්මං සරණේ                  සරණයි
අප සැම හට  බුදු              සරණයි
බුදු රදුනේ බුදු                  සරණයි.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to බුදු ගුණ කවි….

  1. ලස්සන කවි ටිකක් …………

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s