ජය පැරදුම මත සතුට

ජිවිතය ජය ගන්නට….

මහ මෙරක් තරමි බාධක…

අපේ ජිවිතයට එනවානමි….

ඒ.. බාධක එක්ක පොර බදද්දි…

දැනෙන මහන්සිය… ලැ‍බෙන අත්දැකිමි

කොතරමි  සතුටක්ද …  කොතරමි මිහිරක්ද…

ඔය අතරේ අපි බාධක ජය ගත්තොත්…

තවත් සතුටුයි…

බැරි වෙලාවත් පැරදුනොත්….

හිතට දැනෙන දුක මහ මෙරක් තරමි නේද…

ඒත්..

අපි කවදාවත් පරදින්නේ නැ….

දිනනවා පියවරක් හරි ඉදිරියට…

ඉදිරියට තැබු පියවර..

ජය ලැබු බවට  සංකේතයයි…

webb-ellis-cup

fa-cup

WelcomeWorldCup

football_fifa_world_cup_trophy_1962_chile_poster

stanley_cup_leafs

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s